Dyrektor szkoły

Od 1 września 2015 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Grzegorz Wójcikiewicz.

Wyciąg ze Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

 • kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2a ustawy o systemie oświaty;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;
 • współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • zapewnia właściwą organizację pracy Szkoły,
 • organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem;
 • jako kierownik zakładu pracy zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły; przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

Skip to content