Rada Pedagogiczna

Wyciąg ze Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

  • zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
  • opiniowanie organizacji pracy Szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;
  • opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • przygotowanie projektu i uchwalanie zmiany Statutu.

Do pobrania:

Skip to content