Drodzy Rodzice i Uczniowie – przypominamy obowiązujące w szkole procedury bezpieczeństwa związane z Pandemią COVID19.

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających
na terenie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku

Dokument sporządzono na postawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

I. Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Dla wszystkich wchodzących obowiązuje nakaz zdezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekcyjnego udostępnionego przy wejściu.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 5. Pobyt rodziców i opiekunów w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Uczniowie, rodzice i opiekunowie mogą być poddawani badaniu temperatury ciała przez personel szkoły.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice lub opiekunowie odizolowanego ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 8. Wszystkim przebywającym na terenie szkoły zaleca się zakrycie ust i nosa we wspólnych częściach budynku (korytarz). Z zalecenia zakrywania ust i nosa zwolnieni są tylko uczniowie i nauczyciele w trakcie zajęć lekcyjnych.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: utrzymanie czystości rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Nauczyciele wietrzą sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są codziennie dezynfekowane po zakończonych zajęciach.

II. Organizacja korzystania z zasobów szkoły

 1. Dyrektor szkoły może wyznaczyć strefy, w których obowiązuje zakaz przebywania. Zakazuje się przekraczania obowiązujących stref przebywania, w tym opuszczania szkoły i ponownego powrotu bez ważnej uzasadnionej przyczyny.
 2. Niepełnoletni uczeń może wejść na teren szkoły i do sali dydaktycznej tylko z jednym rodzicem/opiekunem.
 3. Z zasobów szkoły może korzystać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych. Jeżeli uczeń miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji nie może korzystać z możliwości przebywania na terenie szkoły.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do wyjaśniania uczniowi zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, do wietrzenia co najmniej raz na godzinę sal, w których są organizowane lekcje, przypominania uczniom o regularnym myciu rąk.
 5. Pomoce dydaktyczne wykorzystuje się w sposób ograniczający ilość osób mających z nimi kontakt. W miarę możliwości po każdorazowym wykorzystaniu pomocy naukowej przez jedną osobę (ucznia lub nauczyciela) powinna być ona zdezynfekowana przed przekazaniem kolejnemu użytkownikowi.
 6. Wypożyczenia instrumentów dokonuje się na pełny rok szkolny. W przypadku wcześniejszego zwrotu – instrument przed przekazaniem kolejnemu uczniowie zostaje poddany dezynfekcji w miarę możliwości. W przypadku braku możliwości dezynfekcji instrumentu muzycznego ze względu na możliwość jego uszkodzenia – instrument musi być odłożony w bezpiecznym miejscu na okres zapewniający zminimalizowanie zagrożenia zarażeniem się chorobą wirusową poprzez kolejnego użytkownika.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się wykaz numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala lub służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Wewnątrz budynku szkoły (przy wejściu) – umożliwione jest skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, jak również informacja o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne. Zaleca się zakrycie ust i nosa.
 4. Codziennie będzie prowadzony monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal udostępnianych uczniom, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, a także takich elementów, jak klawiatury, włączniki itp.
 5. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. Ściśle przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe maseczki.
 7. Zapewniona jest codzienna dezynfekcja toalet.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, które nie miały styczności z osobami poddanymi izolacji lub kwarantannie.
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują o swoim stanie zdrowia.
 3. Wprowadza się obowiązek śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub https://www.gov.pl/web/koronawirusa także obowiązujących przepisów prawa dotyczących pandemii.
 4. W przypadku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, każda osoba będzie niezwłocznie odizolowana, zostanie wstrzymana możliwość korzystania z zasobów szkoły przez inne osoby oraz nastąpi powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba sugerująca podejrzenie zakażenia, będzie poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). obowiązuje procedura zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydawanych przez inspektorat sanitarny.

V. Zmiany w trybie pracy szkoły

W przypadku zmian stanu zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły może w trybie natychmiastowym podjąć dodatkowe działania i wprowadzić rozwiązania wpływające na organizację pracy szkoły.

Pruchnik – 28.08.2020

Dyrektor szkoły
Grzegorz Wójcikiewicz

Skip to content