Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia 2022 roku do dnia 27 lutego 2022 roku w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Pruchniku zostaje wprowadzone nauczanie zdalne ze wszystkich realizowanych przedmiotów. Zajęcia lekcyjne będą się odbywać według obowiązującego rozkładu zajęć (z wyłączeniem zmian sporadycznych).

W wyjątkowych przypadkach – na pisemny wniosek rodzica, za zgodą dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego – zajęcia z instrumentu głównego mogą być prowadzone w formie konsultacji na terenie szkoły.

Aby dołączyć do zajęć grupowych należy wybrać link przyporządkowany do nauczyciela:

Linki do zajęć indywidualnych wybranych nauczycieli:

Pozostali nauczyciele instrumentu prowadzą zajęcia za pośrednictwem innych platform (np. Skype, Messenger, WhatsApp) po uzgodnieniu z uczniami i rodzicami.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  • § 2. 1. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) szkół podstawowych w zakresie klas V−VIII; 2) szkół ponadpodstawowych; 3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; 4) szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych; 5) szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas V−VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego

  •  …

  • 3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 ust. 1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo – 4 – oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz § 2 ust. 4−9. 4. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ust. 3, dyrektor jednostki systemu oświaty, o której mowa w § 2 ust. 1, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

Skip to content